ประวัติ / นักการเมือง / หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
ชื่อจริง :
ชื่อในวงการ :
ชื่อเล่น :
ส่วนสูง :
น้ำหนัก :
เกิดวันที่ :

  ประวัติหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล  

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล หรือ ร้อยเอกหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ชื่อเล่นว่า “คุณเหลน” เป็นปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้านครอบครัว

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นบุตรชายคนเดียวของ พลตรี หม่อมรางวงศ์สังขดิศ ดิศกุล อดีตเอกอัครราชฑูตไทยประจำหลายประเทศ และอดีตเสรีไทย กับมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา เกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสมรสกับอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา และมีบุตรชายคนเดียว คือ วรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับประถม (รุ่นที่ 10) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
 • ศึกษาต่อต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมทหารคิงส์ ประเทศออสเตรเลีย
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ จาก Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
 • เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
 • ผ่านหลักสูตร ปกครองชั้นสูง จากมหาวิทยาลัยมหาดไทย
 • ผ่านลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550

การทำงาน

หม่อมหลวงปนัดดา เริ่มต้นเข้ารับราชการในกองทัพบก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสวนการศึกษา กองวิชากฎหมายและ สังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นยศร้อยเอก จากนั้นได้โอนย้ายมารับราชการ สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับแต่งตั้วให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่ง เช่น

 • พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเมืองการปกครองและ การบริหารสำนักนโยบายและแผน
 • พ.ศ. 2542 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2546 รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งตังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2553 รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2555 รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รางวัลที่ได้รับ

 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ” ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2532 โดยสอบเลื่อนระดับ 6 ได้เป็นอันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทยในปีนั้น
 • ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2549 จากโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี” ประจำปี พ.ศ. 2549
 • ได้รับรางวัล “คนดี ศรีสยาม” ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ประจำปี พ.ศ. 2549
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2550
 • ได้รับรางวัลกิติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2552-2553
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ได้รับรางวัล “ครุฑทองคำ” ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553-2554 ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่เชิดชูเกียรติ “ยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555” ของ สำนักงาน ป.ป.ช.